Site icon Te Rōpū Whakahau

Hui ā tau 2017: a reflection

Rotorua proved to be an excellent venue for hui ā tau. My highlights included:


Te Paea

Exit mobile version